گفتگو با پروانه حسینی درباره مشکلات قانون سوال برانگیز آزمایش جنسیتی فیفا از بازیکنان زن

An Interview with Parvaneh Hosseini on FIFA's Controversial Gender Testing Rule in Women's World Cup

گفتگو با پروانه حسینی درباره مشکلات قانون سوال برانگیز آزمایش جنسیتی فیفا از بازیکنان زن

[embed]https://soundcloud.com/cjsrfm/hkdkjtaiqcwc[/embed]